פורמט פגישה טלפונית

אתם מוזמנים להצטרף לפגישות הטלפוניות של יום שני:
פגישת בח"א טלפונית הנערכת בכל יום שני בשעות 20:30-19:30.
פגישת ביזנס-בח"א טלפונית נערכת מייד אחרי פגישת בח"א, בשעות: 20:45-21:45.

כדי להצטרף לפגישה חייגו:
076-599-006
וכשתתבקשו לעשות זאת הזינו את הקוד: 687431#
וכשתתבקשו לאשרו לחצו – 1.
בשעת כניסתכם לפגישה, תהיו במצב של "השתקה" – כדי להתחלק בפגישה יהיה עליכם לבטל את ההשתקה באמצעות לחיצה על *6. אנא חזרו והשתיקו אחרי ההתחלקות, כדי למנוע רעשי רקע על הקו.

פורמט פגישת בח"א

מנחה הפגישה: שלום לכולם, שמי ______ ואני בעל חוב. ברוכים הבאים לפגישה הטלפונית של בח"א. בכל עת במהלך הפגישה לחצו על *6 כדי להשתיק את קולכם או לבטל את ההשתקה.
אנא לחצו כעת על *6 והצטרפו אלי לתפילת השלווה: 'אלי, תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, את האומץ לשנות את אשר ביכולתי, ואת התבונה להבחין בין השניים".

1. מבוא:
בח"א (DA) – בעלי חוב אנונימיים – היא חברותא של אנשים המשתפים אלו את אלו בניסיונם כוחם ותקוותם על מנת לפתור את בעייתם המשותפת ולסייע לאחרים להחלים מיצירה כפייתית של חובות. הדרישה היחידה לחברות בבח"א היא הרצון להפסיק לצבור חובות ללא בטוחות. החברות בבח"א אינה כרוכה בתשלומים או דמי חבר. אנו תומכים בעצמנו באמצעות תרומותינו.

בביזנס-בח"א אנו לומדים לנהל את העסק שלנו על בסיס רוחני ומגלים שיושרה ומתן שירות משתלמים לנו. אנו צוברים עתודות במזומן, משלמים את החשבונות שלנו ומשלמים לעובדים שלנו בזמן. אנו בונים עסק משגשג ובעל כושר פרעון, ללא חובות.

מנחה: מי רוצה לקרוא את 12 הצעדים של בח"א?

הודינו שאנו חסרי-אונים מול התמכרותנו, שחיינו הפכו לבלתי ניתנים לניהול.
הגענו להאמין שכוח גדול מאתנו יכול להשיב אותנו לשפיות.
החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת אלוהים, כפי הבנתנו.
ערכנו חשבון – נפש מוסרי, יסודי וחסר – פחד, של עצמנו.
התוודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם אחר, על טבעם המדויק של פגמינו.
היינו מוכנים לחלוטין שאלוהים יסיר מאתנו פגמים אלה באופיינו.
ביקשנוהו בענווה שיסיר מאתנו את חסרונותינו.
ערכנו רשימה של כל האנשים בהם פגענו, והיינו נכונים לכפר בפניהם.
כיפרנו במישרין בפני אנשים אלה ככל שהדבר התאפשר, פרט למקרים שמעשה זה היה עלול לפגוע בהם או באחרים.
המשכנו בחשבון-נפש אישי וכאשר שגינו, הודינו בכך מיד.
ביקשנו בדרך של תפילה ומדיטציה לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים, כפי הבנתנו, כשאנו מתפללים רק לדעת
את רצונו עבורנו ולכוח לבצע זאת.
לאחר שעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת את בשורה זו למכורים, וליישם עקרונות אלה בכל תחומי-חיינו.

12 Steps of Debtors Anonymous
1. We admitted we were powerless over debt—that our lives had become
unmanageable.
2. Came to believe that a Power greater than ourselves could restore us to sanity.
3. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we
understood Him.
4. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.
5. Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our
wrongs.
6. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.
7. Humbly asked Him to remove our shortcomings.
8. Made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to
them all.
9. Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would
injure them or others.
10. Continued to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted
it.
11. Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as
we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to
carry that out.
12. Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this
message to compulsive debtors, and to practice these principles in all our affairs.

מנחה: מי רוצה לקרוא את 12 הכלים של בח"א
Recovery from compulsive debting begins when we stop incurring new, unsecured debt, one day at a time. (Unsecured debt is any debt that is not backed up by some form of collateral, such as a house or other asset.) We attain a daily reprieve from compulsive debting by practicing the Twelve Steps and by using the following Tools.
2. Meetings
We attend meetings at which we share our experience, strength, and hope with one another. Unless we give to newcomers what we have received from D.A., we cannot keep it ourselves.
3. Record Maintenance
We maintain records of our daily income and expenses, of our savings, and of the retirement of any portions of our outstanding debts.
4. Sponsorship
We have found it essential to our recovery to have a sponsor and to be a sponsor. A sponsor is a recovering debtor who guides us through the Twelve Steps and shares his or her own experience, strength, and recovery.
5. Pressure Relief Groups and
Pressure Relief Meetings
After we have gained some familiarity with the D.A. program, we organize Pressure Relief Groups consisting of ourselves and two other recovering debtors who have not incurred unsecured debt for at least 90 days and who usually have more experience in the program. The group meets in a series of Pressure Relief Meetings to review our financial situation. These meetings typically result in the formulation of a spending plan and an action plan.
6. Spending Plan
The spending plan puts our needs first and gives us clarity and balance in our spending. It includes categories for income, spending, debt payment, and savings (to help us build cash reserves, however humble). The income plan helps us focus on increasing our income. The debt payment category guides us in making realistic payment arrangements without depriving ourselves. Savings can include prudent reserve, retirement, and special purchases.
6. Action Plan
With the help of our Pressure Relief Group, we develop a list of specific actions for resolving our debts, improving our financial situation, and achieving our goals without incurring unsecured debt.
7. The Telephone and the Internet
We maintain frequent contact with other D.A. members by using the telephone, e-mail, and other forms of communication. We make a point of talking to other D.A. members before and after taking difficult steps in our recovery.
8. D.A. and A.A. Literature
We study the literature of Debtors Anonymous and of Alcoholics Anonymous to strengthen our understanding of compulsive disease and of recovery from compulsive debting. In A.A. literature we can identify with many of the situations described by substituting the words "compulsive debt" for "alcohol."
9. Awareness
We maintain awareness of the danger of compulsive debt by taking note of bank, loan company, and credit card advertising and their effects on us. We also remain aware of our personal finances in order to avoid vagueness, which can lead to compulsive debting or spending.
10. Business Meetings
We attend business meetings that are held monthly. Many of us have long harbored feelings that "business" was not a part of our lives but for others more qualified. Yet participation in running our own program teaches us how our organization operates, and also helps us to become responsible for our own recovery.
11. Service
We perform service at every level: personal, meeting, Intergroup, and World Service. Service is vital to our recovery. Only through service can we give to others what so generously has been given to us.
12. Anonymity
We practice anonymity, which allows us freedom of expression by assuring us that what we say at meetings or to other DA members at any time will not be repeated.

מנחה: בשלב זה אנו מתחלקים ומשתפים זה את זה בכוחנו ובתקוותנו. אנו מתמקדים בכלי אחד ובצעד אחד בכל חודש – החודש נתמקד (מספר הכלי והצעד לפי החודש). אנו נתחלק עתה עד לשעה 8:00. להוסיף כאן את הנורמות ואת ברוך הבא לחדשים)
לפני סוף הפגישה נשאיר זמן להחלפת מספרי טלפון
בשלוש הדקות האחרונות נציין בקצרה פעולות שננקוט השבוע

Meeting Norms: Tradition Two states, For our group purpose there is but one ultimate authority — a loving God as is expressed in our group conscience. To maintain the serenity of the meeting, here are some accepted guidelines:

• We aim to focus our sharing on how underearning, and our recovery from it, impacts our lives.
• When you share, please tell us your name, and if you’re comfortable, your location. This helps to facilitate connection and outreach.
• We do not engage in cross talk, which we define as interrupting or directly addressing another speaker.
• After everyone has shared, if time permits, second shares will be allowed.
• To best facilitate sharing, we need a timekeeper. Who would be willing to do that service? Shares are up to three-minutes with a one minute warning at two minutes. Please acknowledge (Timekeeper) by saying Thank you, and at three minutes wrap up your share.

Welcome Newcomers:
Before we begin, we want to welcome any newcomers to the meeting and acknowledge your being here. It is suggested you attend at least six meetings so you have time to identify with the speakers, begin to absorb the UA concepts, and learn more about the program by exploring the website and making some outreach calls. Who would be willing to serve as newcomer greeter after the close of the meeting?

Readings Material and/or Qualification:
Now we will read the following material: [name material].
OR ….. Now ___________ will offer a Qualification for our meeting.
Chair to thank Qualifier after his or her share.

INVITATION TO BEGIN SHARING:
Who would like to begin the sharing on our meeting topic?
Note: after shares, thank speakers by name, invite others to share, and reiterate the meeting’s focus

At 30 minutes – Seventh Tradition & Announcements:
UA has no dues or fees, we are self supporting through our own contributions. but we do have expenses; for the dissemination of UA literature, the maintenance of its website, and costs incurred by the General Service Board. Contributions can be made via PayPal on the UA website at underearnersanonymous.org, or by check, to UA, Box 255, Nyack, New York 10960. Please give what you can, but if you can give nothing for now keep coming back because you are more important then your money.

Are there any UA related announcements? [After announcements, invite continued sharing] We have about ___ minutes left for sharing. Who else would like to share? Our focus for this meeting is [ … ], but you may of course share on other issues related to your underearning should you feel the need. [Thank speakers by name.]

At about 55 minutes – Wrap Up: That’s all the time we have for sharing. I’d like to thank everyone who shared, and _________ for keeping time, and ________ for doing the readings (and/or Qualification). And thank you for letting me be of service.

Number Exchange:
Before we share actions and close the meeting, we’ll exchange names for outreach. If you want to contact someone you heard on today’s meeting, please call out their names now and we ask those members to stay on the call, if they are able, until after we say the Serenity prayer. I will also stay on the line to facilitate exchange of numbers.

Share Actions:
Now we will briefly share some actions we plan to take today, or this week, to overcome underearning, and enrich our fiscal and spiritual solvency. Who would like to share actions?

Closing:
In closing, the opinions expressed here today are strictly those of the individuals who gave them. The things you have heard here are spoken in confidence and should be treated as confidential. We do not take outside the meeting who we hear at the meeting. If you try to absorb what you have heard, you are bound to gain a better understanding of the way to handle your problems and begin to change your life. Talk to each other, reason things out with someone else. Let there be no gossip or criticism of one another, but only Love, Understanding and Companionship.

מנחה: מי רוצה לקרוא את 12 ההבטחות של בח"א.

he 12 Promises of Debtors Anonymous
In the program of Debtors Anonymous, we come togeth
er to share our
experience, strength and hope so that we may recove
r from the disease
of compulsive debting. When we work D.A.’s Twelve S
teps and use the D.A.
Tools, we begin to receive these gifts of the progr
am:
1. Where once we felt despair, we will experience a
newfound hope.
2. Clarity will replace vagueness; we will intuitiv
ely know how to handle situations
that used to baffle us.
3. We will live within our means, yet our means wil
l not define us.
4. We will begin to live a prosperous life, unencum
bered by fear, worry, resentment
or debt.
5. We will realize that we are enough; we will valu
e ourselves and our contributions.
6. Isolation will give way to fellowship; faith wil
l replace fear.
7. We will recognize that there is enough; our reso
urces will be generous and we
will share them with others and with DA.
8. We will cease to compare ourselves to others; je
alousy and envy will fade.
9. Acceptance and Gratitude will replace regret, se
lf pity and longing.
10. We will no longer fear the truth; we will move
from hiding in denial to living in
reality.
11. Honesty will guide our actions towards a rich l
ife filled with meaning and purpose.
12. We will recognize a Power Greater than ourselve
s as the source of our
abundance; we realize that God is doing for us what
we could not do for
ourselves.
Are these extravagant promises? We think not; they
are well within our means. When we
work this program with integrity and to the best of
our ability, one day at a time, a life of
prosperity and serenity will be ours.

Please un-mute your phone by pressing Star (*) 6 and will all who care to join me in saying The Serenity Prayer:
God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference.

The meeting is open for fellowship.

אחרי תרגום כל ההנחיות – לשלב את הפגישה עם בח"א

.

פורמט פגישת ביזנס-בח"א

מנחה הפגישה: שלום לכולם, שמי ______ ואני בעל חוב. ברוכים הבאים לפגישה הטלפונית של ביזנס-בח"א (BDA) – עלי חוב אנונימיים שיש להם עסק. בכל עת במהלך הפגישה לחצו על *6 כדי להשתיק את קולכם או לבטל את ההשתקה.
אנא לחצו כעת על *6 והצטרפו אלי לתפילת השלווה: 'אלי, תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, את האומץ לשנות את אשר ביכולתי, ואת התבונה להבחין בין השניים".

1. מבוא:
ביזנס-בח"א (BDA) היא קבוצה נבדלת אך לא נפרדת של בח"א שהוקמה על מנת להתמקד בהחלמתם של חברי בח"א שיש להם עסק. חברי ביזנס-בח"א תומכים אלו באלו ביישומם של העקרונות והכלים של בח"א בעסק שלהם. תשלום עבור טובין ושירותים על פי תנאים שהוסכמו מראש אינו נחשב לצבירת חובות.

כלים נוספים של ביזנס-בח"א

 1. אנו מפרידים בין התיעוד הפיננסי והעסקי שלנו וחשבונות הבנק הפרטיים והעסקיים שלנו.
 2. אנו מנהלים תיעוד פיננסי נקי, מסודר ומדויק.
 3. אנו משלמים לעצמנו משכורת.
 4. אנו משלמים את החשבונות שלנו ומחייבים את הלקוחות שלנו בזמן.
 5. אנו זוכרים שכסף שאנו מוציאים צריך להביא לנו הכנסות, ואנו משווים מחירים לפני שאנו קונים דברים.

סימנים ואותות לצבירות חובות עסקיים

כבעלי עסק, ידענו שיהיו לנו בעיות כאשר:

 • כאשר שילמנו חשבוניות לפני הזמן במקום על פי התנאים שהוסכמו מראש
 • כאשר התשלומים לא בוצעו במסגרת תנאים מוסכמים מראש
 • כאשר כיסינו הוצאות עסקיות מתוך כספים אישיים
 • כאשר המשכנו להחזיק בלקוחות שלוקח להם זמן רב לשלם או שיש להם מוסר תשלומים נמוך
 • כאשר התמחור שלנו לא לקח בחשבון שולי רווח נוחים וסבירים
 • כאשר לא ידענו מה העלויות המדויקות של התקורה שלנו ושל ההוצאות התפעוליות שלנו
 • כאשר קיצצנו במשכורות שלנו כדי לחסוך כסף לעסק
 • כאשר פעלנו ללא תוכנית עסקית מקיפה
 • כאשר התחלנו להחמיץ פגישות ביזנס-בח"א ואיבדנו קשר עם קבוצות הפגת הלחץ שלנו

ערכת ביזנס-בח"א למתחילים

מצאנו שההצעות הבאות סייעו לנו להחלים באמצעות ביזנס-בח"א

 1. צור תוכנית הוצאות אישית באמצעות בח"א
 2. צור תוכנית עסקית ל-12 חודשים: כלול בה את כל העלויות, תחזית ההכנסות, ותשלומי השכר – אל תשכח לכלול גם את השכר שלך.
 3. עבור על התוכנית העסקית עם קבוצת שחרור לחץ לעסקים.
 4. פתח חשבון בנק עסקי ונהל אותו בנפרד מהחשבון הפרטי. הפרד בין הכספים האישיים והעסקיים.
 5. צור תוכנית פעולה כדי לוודא שהנה"ח של העסק נקיה, מסודרת ומדויקת
 6. היה נכון לקחת אחריות על כל ההיבטים של העסק שלך. סיוע מקצועי – מנהלי חשבונות, עורכי דין ויועצים – עובדים עבורך ואינם הכוח העליון של העסק שלך.
 7. היה נוכח בעסק שלך והתמקד ביצירת הכנסות. הכסף והזמן שאתה משקיע בעסק צריכים להפיק הכנסות.
 8. היה ברור מאוד בכל הקשור לרווחים. דע את שולי הרווח שלך על כל עסקה, בין אם מדובר במוצר או בשירות. כתוב את זה, חשב את זה, תעד את זה. בדוק שוב.
 9. התנתק מאנשים בעלי אישיות בעייתית: לקוחות, שותפים, עובדים, והמחלה שלך עצמך. זכור בכל הפעולות העסקיות שלך ששיש להציב את העקרונות לפני האישיות.
 10. אם יש לך בעיה של הנהלת חשבונות, תיעוד או גבייה: סגור את הפעולה משני צדדיה (bookend) באמצעות התקשרות לחבר בתוכנית לפניה ולאחריה. סגירה דו-צדדית כזאת היא כלי רב ערך עבורך ועבור האדם שאליו אתה מתקשר. זוהי צורה של שירות ומחוייבות להחלמה מצד כל הנוגעים בדבר.
 11. היה מודע למתחרים שלך אך אל תדאג. יש מספיק לכולם. זהו יקום מלא שפע. ראה במתחרים שלך מורים רבי ערך. אל תשווה את הפנים של עסקיך עם החוץ של עסקי המתחרה שלך.
 12. אם אתה מרגיש נסער או מדוכדך בעת סגירת "עסקאות" או קבלת מחוייבויות עסקיות. בצע סגירה דו-צדדית. נסה לא לעשות דרמות!
 13. שלם את החשבונות שלך מייד ודאג לגבות מייד את התשלומים המגיעים לך.
 14. נסח את כל ההסכמים העסקיים שלך בכתב. על מנת לחסוך כסף ובלבול, כתוב בעצמך הסכמים לפני שתפנה לייעוץ משפטי.
 15. דאג לעצמך. זכור לא להיות עכב"ר: אל תהיה עייף, כעוס, בודד או רעב.
 16. התחל לצבור עתודות במזומן – ולו צנועות ביותר.
 17. השווה מחירים לפני רכישה, הזמנה או חתימה על המחאה. כמגיע הזמן לכתוב המחאה. עצור את כל הפעילויות האחרות וחשוב.
 18. "רק להיום" אל תצבור חובות והמשך לחזור לבח"א וביזנס-בח"א.

נקודות החלמת ביזנס בח"א

המטרה שלנו היה להיות נכונים ומסוגלים לבנות עסק משגשג, ללא חובות ובעל כושר פירעון, באמצעות יישום עקרונות התוכנית בכל העניינים העסקיים והאישיים שלנו. כדי להשיג יעד זה ביצענו את הצעדים הבאים.

 1. התנקנו מהעסק מתוך מחוייבות מחודשת כלפי העסק.
 2. נכנענו לרעיון שאנחנו לא העסק שלנו ולא החובות שלנו.
 3. התחייבנו לעצמנו, לאלוהים ולקבוצות שחרור הלחץ שלנו, לשלם לכל הנושים שלנו.
 4. שמרנו על תזרים מזומנים משגשג על מנת לענות על הצרכים העסקיים שלנו.
 5. לקחנו אחריות על כל העניינים והמחוייבויות של העסק שלנו.
 6. בנינו תקורה תומכת וסבירה עבור העסק, שדי בה כדי לענות על הצרכים שלנו.
 7. עקבנו אחרי כל ההוצאות העסקיות שלנו מתוך בהירות, ולקחנו אחריות על רואי החשבון, מנהלי החשבונות והיועצים הפיננסיים והמשפטיים האחרים שלנו.
 8. עם הזמתן, צברנו ושמרנו על עתודות מזומן המבוססת על שיקול דעת זהיר.
 9. לקחנו את המשכורות, ההטבות וזמני החופשה המגיעים לנו על בסיס קבוע, בדיוק כפי שציפינו מהעובדים שלנו.
 10. לקחנו אחריות על ניהול התיעוד העסקי שלנו.
 11. עבדנו עבודה רוחנית עם אנשים אחרים – עובדים, מוכרים, לקוחות ומתחרים – תוך שאנו זוכרים שעקרונות קודמים לאישיות.
 12. למדנו להכיר שדרך נקודות השיא ונקודות השפל של העסק שלנו, לא נגיע לשום מקום אם לא נישאר בנתיב הרוחני.

2 קריאה

מחשבה אחת על “פורמט פגישה טלפונית

 1. שלום רב
  רציתי לדעת האם מתקיימות פגישות פגישת בח"א טלפונית כפי שמפורסם באתר או במפגשים?
  אם יש מידע על קבוצות דומות נוספות?

  בברכה
  אורי

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s